งานสวัสดิการและสังคม

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลวังกะ 2567 04 ตุลาคม 2566 132
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังกะ 2567 04 ตุลาคม 2566 159
ประกาศเทศบาลตําบลวังกะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน 2566 03 ตุลาคม 2566 224
ประกาศจากเทศบาลตำบลวังกะ วันที่ 11 กันยายน 2566 ???? เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลาและสถานที่เลือกกรรมการชุมชน 11 กันยายน 2566 139
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวังกะ ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2566 หมวด 1 ข้อ 5 15 สิงหาคม 2566 188
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 เมษายน 2566 38
โครงการและแบบสำรวจข้อมูลโครงการเรียนภาษา 04 เมษายน 2566 28
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 20 มีนาคม 2566 37
ฐานข้อมูลประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังกะ 31 ตุลาคม 2565 29
ฐานข้อมูลคนพิการ เทศบาลตำบลวังกะ ข้อมูล ณ กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565 23
ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปี พ.ศ. 2565 03 ตุลาคม 2565 204
ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2565 03 ตุลาคม 2565 600
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 30 กันยายน 2565 186
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565 05 ตุลาคม 2564 861
การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลวังกะ 08 กันยายน 2564 652
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายใหม่ พ.ค.64 01 มิถุนายน 2564 547
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายใหม่ ธ.ค.63 01 มกราคม 2564 502
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายใหม่ พ.ย.63 01 ธันวาคม 2563 520
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายใหม่ (เพิ่มเติมกรณีย้ายภูมิลำเนา) 02 พฤศจิกายน 2563 510
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 02 ตุลาคม 2563 495