งานสาธารณสุข

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การจักการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2567 เขียนโดย Super User 37
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 45
การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ เขียนโดย Super User 129
คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เขียนโดย Super User 124
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เขียนโดย Super User 120
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นพ่นยาหมอกควันป้องกันยุงลาย เขียนโดย Super User 132
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพ่นยาหมอกควัน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออก เขียนโดย Super User 149
เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย Super User 198
เก็บตัวอย่างอาหารและตรวจสารปนเปื้อน ณ.ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 179
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เขียนโดย Super User 132
ประกาศ เรื่อง นโยบายการ/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 128
ฐานข้อมูลตลาดสด เทศบาล เขียนโดย Super User 133
ฐานข้อมูลตลาดสดเทศบาล เขียนโดย Super User 162
มาตรการการจำหน่ายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลและเขตผ่อนผัน ให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) เขียนโดย Super User 515
แผนการดำเนินงาน/นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 2564-2565 เขียนโดย Super User 131
เทศบาลตำบลวังกะ ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เขียนโดย Super User 416