งานสวัสดิการและสังคม

ประกาศเทศบาลตําบลวังกะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน 2566

***ประกาศเทศบาลตําบลวังกะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน
ด้วยเทศบาลตําบลวังกะ ได้จัดให้มีการเลือกกรรมการชุมชน บัดนี้เทศบาลตําบลวังกะ ได้ดําเนินการเลือกกรรมการชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนบ้านนิเถะ
1.นายบุญสุข แก้วศรีวงษ์ ประธานกรรมการชุมชน
2.นางสาวมัญชุมาศ ไตรสุวรรณคีรี รองประธานกรรมการชุมชน
3.นางสาวอรพิน รักษ์วงษ์ เหรัญญิก
4.นายสมสิทธิ์ สังขเฉลา กรรมการชุมชน
5.นายชูศักดิ์ บุญไทย กรรมการชุมชน
6.นางปานแก้ว เหลื่อมเมฆ กรรมการชุมชน
7.นายภาคิน สังข์ขจร เลขานุการ
2. ชุมชนบ้านวังกะ
1.นายวิรัช หงษ์รักไชย ประธานกรรมการชุมชน
2.นายสมโชค หงส์สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการชุมชน
3.นายวัชรพงศ์ รุ่งทรัพย์สินทวี เหรัญญิก
4.นายสุริยะ สิทธิวงศ์ษา กรรมการชุมชน
5.นายอนุภาพ ปุณณะการี กรรมการชุมชน
6.นายโสภณ บุญสง่า กรรมการชุมชน
7.นายมนต์ชัย พิทักษ์หงษ์สา กรรมการชุมชน
8.นายศิลา แสงแก้ว กรรมการชุมชน
9.นายอนุชา ปุณณะการี เลขานุการ
3. ชุมชนบ้านไหล่น้ำ
1.นายณรงค์ ชมชื่น ประธานกรรมการชุมชน
2.นางพูลศรี หุ่นประเสริฐ รองประธานกรรมการชุมชน
3.นายธนกร ปิยกิจการ เหรัญญิก
4.นางกิ่งแก้ว ไปรบุญ กรรมการชุมชน
5.นางเสาร์กุลสา วังแก้ว กรรมการชุมชน
6.นางสาวกนกวรรณ สุนันท์ กรรมการชุมชน
7.นายอาจินต์ นัยวิริยะ กรรมการชุมชน
8.นายจันรอง สังขจําเริญ กรรมการชุมชน
9.นางสาวกัญชนก ศรีสําราญ เลขานุการ
***โดยให้คณะกรรมการชุมชนมีหน้าที่ในการจัดทําแผนและพัฒนาชุมชนการแก้ไขปัญหา และสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการของเทศบาล และมีหน้าที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ การจัดบริการสาธารณะในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เทศบาลมอบหมาย หรือกระทรวงมหาดไทยกําหนด ทั้งนี้คณะกรรมการชุมชนให้อยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2570