แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(เอกสารแนบ)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

เอกสารแนบ

จัดสรรงบประมาณ ปี 2566

วันที่ 30 / 01 / 2566 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังกะ ครั้งที่ 2/2566 (วันทึ่ 30 มกราคม 2566) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกะ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติและพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการและแผนงาน เพื่อจัดสรรงบประมาณ ปี 2566
 
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม