งานสวัสดิการและสังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลวังกะ 2567

ประกาศ เทศบาลตำบลวังกะ

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

*เอกสารแนบ*