• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)
MetroPagina.com
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับวัดวังก์วิเวการาม... Read More...
IMAGE โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี2563
วันพฤหัสบดี, 02 มกราคม 2563
เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ ดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562
โครงการหน้าบ้านน่ามอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562... Read More...
IMAGE โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ
วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562
โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่... Read More...
IMAGE โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม
วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก... Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.2562
วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ... Read More...