• เทศบาลตำบลวังกะโดยนายพัฒนา ราชกรม ผอ กองช่างและปรึกษานายกฯทหารพล ร 9/ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและขยะอันตรายให้แก่ปราชาชนในชุมชนวัดสมเด็จหมู่ที่3 ตำบลหนองลู
 • เทศบาลตำบลวังกะ ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เข้าบัญชีท่านแล้ว
 • วันพุธที่ 7 มิย 2560 เวลา 15.30 น.ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล ติดตาม/มอบหมายงาน/ให้ความรู้โครงการ เมืองกาญจน์ เมืองแห่งวิถีชีวิตพอเพียง/ท้องถิ่น 4.0/กฎหมาย ปปช มาตรา 100/ซักซ้อมรอรับการตรวจประเมินรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี/ ตรวจ ประเมินLPA/ตรวจประเมิน ITA/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี ปปช ฯลฯ
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มิย 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป/ศพด.วัดวังก์วิเวการาม สังกัดเทศบาลตำบลวังกะ /ปฐมนิเทศน์เด็กเล็ก/พร้อมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะประเภทต่างๆแก่ผู้ปกครองและเด็กๆ/กิจกรรมเมืองกาญจน์เมืองแห่งวิถีพอเพียง/การดูแลสุขภาวะแก่เด็กเล็ก/แนวทางการดำเนินการเรียนการสอนของ ศพด ฯลฯ โดยนายมานพ เกิดแดง ปลัดเทศบาล/
 • เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี ปลูกฝังเยาวชนในศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • วันศุกร์ที่ 2 มิย 2560 ทต .วังกะโดย นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีเข้ารับโล่ห์รางวัล จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล)และภาคีเครือข่ายในการจัดงานมอบมอบรางวัล STOPDRINK AWARD 2017 "สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า "
 • นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ร่วมปลูกป่า ตามโครงการต้นกล้าจิตอาสา พลิกคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน บริเวณสะพานรันตี
 • เทศบาลตำบลวังกะเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • วันจันทร์ที่ 29 พค 2560 คุณครู ศพด ทต วังกะ(วัดวังก์วิเวการาม)ได้นำเด็กนักเรียนเข้าสู่จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯทำการปลูกพืชผักสวนครัวตามพื้นถิ่นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอาทิเช่น ต้นกระเจี๊ยบ เป็นต้นพร้อมแบ่งหน้าที่กันดูแลแปลงพืชผักสวนครัวเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
 • นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี2559
 • นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี2559
 • วันศุกร์ที่ 2 มิย 2560 ทต .วังกะโดย นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีเข้ารับโล่ห์รางวัล จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล)และภาคีเครือข่ายในการจัดงานมอบมอบรางวัล STOPDRINK AWARD 2017 "สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า "
 • วันศุกร์ที่ 2 มิย 2560 ทต .วังกะโดย นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีเข้ารับโล่ห์รางวัล จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล)และภาคีเครือข่ายในการจัดงานมอบมอบรางวัล STOPDRINK AWARD 2017 "สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า "
 • วันศุกร์ที่ 2 มิย 2560 ทต .วังกะโดย นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีเข้ารับโล่ห์รางวัล จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล)และภาคีเครือข่ายในการจัดงานมอบมอบรางวัล STOPDRINK AWARD 2017 "สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า "
 • เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับพัฒนาการอำเภอสังขละบุรี/อำเภอสังขละบุรี/ทหาร พล ร9/ ตชด 134/สวท สังขละบุรี/สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ณ สะพานไม้พร้อมร่วมเก็บขยะบริเวณใต้สะพานไม้
 • เทศบาลตำบลวังกะ จัดอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/การคัดแยกขยะ 3Rs ภายใต้โครงการ จังหวัดสะอาด "3Rs ประชารัฐ"
 • เทศบาลตำบลวังกะ จัดอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/การคัดแยกขยะ 3Rs ภายใต้โครงการ จังหวัดสะอาด "3Rs ประชารัฐ"
 • เทศบาลตำบลวังกะ จัดอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/การคัดแยกขยะ 3Rs ภายใต้โครงการ จังหวัดสะอาด "3Rs ประชารัฐ"
MetroPagina.com
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ สังขละบุรี ได้รับรางวัลต้นแบบ STOPDRINK AWARD 2017
Friday, 09 June 2017
ทศบาลตำบลวังกะ สังขละบุรี ได้รับรางวัลต้นแบบ STOPDRINK AWARD 2017... Read More...