งานสวัสดิการและสังคม

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังกะ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

*เอกสารแนบ*