กองช่าง

1.การลอกท่อรางระบายน้ำ

วันที่ 16 / 03 / 2566 เวลา 14.00 น.
ทีมกองช่างได้ลงพื้นที่เพื่อทำการลอกท่อรางระบายน้ำเพื่อทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณปากทางเข้าถนนต้นผึ้ง
ตามคำสั่งนายกเทศมนตรี นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์