การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังกะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังกะ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑  เอกสารแนบ