การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศประมวลจริยธรรม

ประกาศประมวลจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ปี พ.ศ.๒๕๖๑  เอกสารแนบ

- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑  เอกสารแนบ

- ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑  เอกสารแนบ