การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลวังกะ

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑  เอกสารแนบ