การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังกะ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมเเละจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังกะ