คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

ประกาศใช้คู่มือประชาชน 

 

 คู่มือประชาชน 

1. คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

2. คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

4. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

5. การขอเลขที่บ้าน

6. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

7. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษ

8. คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

9. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

10.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

11.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

12.การรับแจ้งการย้ายเข้า

13.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

14.การรับแจ้งการย้ายออก

15.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

16.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

17.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

18.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

19.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

20.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

21.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

22.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

23.การแจ้งขุดดิน

24.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

25.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

26.การแจ้งถมดิน

27.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

28.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

29.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

30.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

31.การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

32.การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

33.การรับชำระภาษีป้าย

34.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

35.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

36.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

37.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

38.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

39.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

40.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

41.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่