คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือประชาชน

คำแนะนำเรื่องการชำระภาษี

คำแนะนำเรื่องการชำระภาษี

-          ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในเดือนมกราคม และชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิ้นเดือนเมษายนของทุกปี

-          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เจ้าของทรัพย์สิน  ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม  - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

 

-          ภาษีป้าย  เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  และชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี