งานสวัสดิการและสังคม

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่องบันชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาาญจนบุรี

(เอกสารแนบ ชุดที่1)

(อกสารแนบ ชุดที่2)