งานสวัสดิการและสังคม

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่องบันชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาาญจนบุรี

(เอกสารแนบ)