ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่