กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563) เอกสารแนบ