การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้