ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลวังกะ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลวังกะ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเสริมพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อสม. อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ณ ห้องประชุมรันตี โรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
บริหารงานโดย นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ