รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผล พ.ศ.2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(เอกสารแนบ)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารแนบ