ข่าวกิจกรรม

นายก วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ได้จัดซื้อเสื้อเอี๊ยม และชุดกีฬาเพื่อมอบ ให้น้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งวัดศรีสุวรรณ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งวังก์วิเวการาม โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ร่วมกับ คุณนายท่านท้องถิ่นอำเภอ เพื่อลดรายจ่ายและลดภาระให้

นายก วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ได้จัดซื้อเสื้อเอี๊ยม
และชุดกีฬาเพื่อมอบ ให้น้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งวัดศรีสุวรรณ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งวังก์วิเวการาม โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ร่วมกับ คุณนายท่านท้องถิ่นอำเภอ
เพื่อลดรายจ่ายและลดภาระให้กับผู้ปกครอง
ขอเป็นตัวแทนครูและเด็กนักเรียนกล่าวคำว่าขอบคุณ
ท่านายกเทศมนตรี นาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์
นางสาว พรพิมล เส็งเจริญสุข ท้องถิ่นอำเภอสังขละบุรี