แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เขียนโดย Super User 26
คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เขียนโดย Super User 27
คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เขียนโดย Super User 28
คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เขียนโดย Super User 28
คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เขียนโดย Super User 22