รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 เอกสารแนบ

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ)

เทื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดกิจกรรม เดิน- วิ่ง ท่องเที่ยวเก๋ไก๋  สไตล์บ้านมอญวังกะ 2562 เพื่ือสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยรามัญ ศิลปะวัฒนธรรมด้านต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งอาหารพื้นบ้านชาวไทยรามัญ 

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ)

เทื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดกิจกรรม เดิน- วิ่ง ท่องเที่ยวเก๋ไก๋  สไตล์บ้านมอญวังกะ 2562 เพื่ือสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยรามัญ ศิลปะวัฒนธรรมด้านต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งอาหารพื้นบ้านชาวไทยรามัญ 

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ)

เทื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ (วันเดียวเที่ยวบ้านมอญ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดกิจกรรม เดิน- วิ่ง ท่องเที่ยวเก๋ไก๋  สไตล์บ้านมอญวังกะ 2562 เพื่ือสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยรามัญ ศิลปะวัฒนธรรมด้านต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งอาหารพื้นบ้านชาวไทยรามัญ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี 2561-2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี 2561-2564เอกสารแนบ